Polecamy nasze serwisyROZEZNANIE RYNKU NA REALIZACJĘ USŁUGI DOSTAWY GASTRONOMICZNYCH NAMIOTÓW REKLAMOWYCH – 05.06.2018

1 czerwca 2018, kategoria: Zapytania ofertowe

Poznań, dnia 5 czerwiec 2018r.

 

Rozeznanie rynku na realizację związanego z usługą dostawy gastronomicznych namiotów reklamowych w ramach projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(dalej jako: „Rozeznanie”)

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Bukowskiej 27/29, posiadający NIP: 7781127985, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Zamawiający”), realizujący projekt pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” (dalej jako: „Projekt”) – stosując tzw. procedurę rozeznania rynku, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”), zaprasza do przedstawienia ofert na realizację usług związanych z dostawą gastronomicznych namiotów reklamowych, których łączna wartość nie przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) netto.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Bukowska 27/29

NIP: 7781127985

KRS 0000078889

tel. 61 853 09 30.

2. NAZWA PROJEKTU:

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Rozeznania jest zakup usług związanych z dostawą 5 (słownie: pięciu) gastronomicznych namiotów reklamowych wielorazowego użytku, przy czym każdy z nich powinien odpowiadać co najmniej następującej specyfikacji:

a) Wymiary namiotu: 3 m (szerokość) x 3 m (długość) – powierzchnia użytkowa: 9 m2, wysokość 2,5 – 3m;

b) Kształt (obrys): kwadrat;

c) Kolor namiotu: biały;

d) Konstrukcja: stalowa;

e) Ściany namiotu: cztery ściany pełne, przy czym każda z nich powinna być podwijana lub odpinana (wliczając frontową), a ściana tylna powinna dodatkowo zawierać nadruk widoczny od obu stron namiotu (od frontu oraz od tyłu) o powierzchni 2m x 0,8m ;

f) Wyposażenie namiotu:

  1. Stół wydawczy w postaci składanej lady do wydawania posiłków o następujących wymiarach 1m (szerokość) x 2,8m (długość) x 0,75 m (wysokość), wyposażony w obrus wielorazowego użytku oraz owijkę stołu
  2. Stół roboczy w postaci składanej lady do przygotowywania posiłków o następujących wymiarach 1m (szerokość) x 2,8m (długość) x 0,75 m (wysokość), wyposażony w owijkę stołu;
  3. Tablica menu tj. plansza mocowana do konstrukcji namiotu od jego frontu o wymiarach nie mniejszych niż 30cm (szerokość) x 42 cm (wysokość)  i nie większych niż 40cm (szerokość) x 52 cm (wysokość), wyposażona we frontową osłonę z przezroczystej pleksy umożliwiającą wsunięcie do planszy plakatu obrazującego ofertę gastronomiczną o formacie A3 (tj. 30cm szerokość) x 42 cm wysokość);
  4. Branding namiotu tj. plansza mocowana do konstrukcji namiotu nad ścianą frontową o wymiarach 2,8 m (długość) x 1 m (wysokość) wraz z nadrukiem (Zamawiający dostarczy wybranemu wykonawcy grafikę, która stanowić będzie nadruk w trakcie realizacji zamówienia).

Wszystkie ww. gastronomiczne namioty reklamowe powinny być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń osób trzecich oraz powinny spełniać właściwe dla tego typu konstrukcji normy bezpieczeństwa oraz jakości. Na każdy z ww. namiotów oraz ich wyposażenie powinna być udzielona gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszty związane z dostawą wszystkich ww. namiotów pod adres siedziby Zamawiającego (dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego wykonawcy i powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie późniejszym jednak niż termin realizacji zamówienia określony poniżej).

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

– zlecenie: 13 czerwiec 2018

– realizacja zamówienia: nie później niż do 21 czerwca 2018 r.

5. PRZYGOTOWANIE FORMULARZA OFERTOWEGO:

Oferent, który jest zainteresowany realizacją opisanego wyżej zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego w sposób opisany poniżej formularz rozeznania cenowego stanowiący załącznik nr 1 do Rozeznania, a także zdjęcie/wizualizację oferowanego namiotu. W formularzu rozeznania cenowego należy podać cenę brutto za realizację zamówienia objętego opisem przedmiotu zamówienia, przy czym oferent winien wskazać również cenę jednostkową za dostawę 1 (słownie: jednej) sztuki gastronomicznego namiotu reklamowego. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz uwzględniać wszelkie koszty związane z jego realizacją. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).

W formularzu rozeznania cenowego należy wskazać nazwę i adres Oferenta. Formularz rozeznania cenowego musi być podpisany przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do formularza musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu Oferenta.

Formularz rozeznania cenowego – sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania wraz ze zdjęciem/wizualizacją oferowanego namiotu, w języku polskim, w sposób czytelny, należy złożyć do dnia 13 czerwca 2018r do godz. 10:

1)      osobiście w siedzibie Zamawiającego – w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do  godziny 16.00 (poniedziałki, środy, piątki) oraz od godziny 10.00 do godziny 18.00 (wtorki i czwartki);

2)      kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego  lub;

3)      w formie elektronicznej na adres marcin.fijol@wrk.org.pl

Formularze które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

6. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM:

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Marcin Fijoł:

–        telefonicznie, pod numerem: 61 853 09 30

–        e-mailowo pod adresem: marcin.fijol@wrk.org.pl

Zamawiający zastrzega, iż:

1) niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z późn. zm.),

2) niniejsza informacja ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku tj. ustalenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących wykonać opisane powyżej zamówienie oraz uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

 

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu