Polecamy nasze serwisyZapytanie ofertowe nr 1 z dnia 13.07.2017

13 lipca 2017, kategoria: Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29
tel: 61 85 30 930
www.wrk.org.pl
e-mail: ilona.nieroda@wrk.org.plNIP: 778-11-27-985
Osoba do kontaktu ws. zamówienia: Ilona Nieroda
tel: 61 85 30 930/e-mail: ilona.nieroda@wrk.org.pl

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 13.07.2017

(zamówienie poniżej 50 tys. zł netto)

W związku z realizacją projektu pt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zaangażowania 100 opiekunów wolontariuszy/-ek.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie poniżej 50 PLN netto udzielone jest zgodnie z rozeznaniem rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ma na celu jedynie rozeznanie podmiotów potencjalnie mogących wykonać zamówienie i uzyskanie wiedzy o kosztach przedsięwzięcia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania zapytania oraz prawo rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania powodów. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV: 85310000-5          Usługi pracy społecznej

Przedmiotem rozeznania rynku jest:

Opieka nad 100 wolontariuszami/-kami, w wymiarze  średnio 10h opieki nad 1 osobą (przy 40h zaangażowania jednego/-ej wolontariusza/-ki). Wolontariat (po akceptacji zlecającego) odbywał się będzie w miejscu wskazanym przez Oferenta na terenie subregionu poznańskiego.

Forma zaangażowania:

Umowa cywilno-prawna (rodzaj umowy: zlecenie).

Maksymalny termin realizacji zamówienia wymaganego przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie później niż do 31.12.2017 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Subregion poznański: Miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat śremski, powiat średzki, zgodnie z kryterium nr 3 pkt. 4.3.1 (Kryteria dostępu) Regulaminu konkursu zamkniętego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.2: „Ekonomia społeczna”.

Do zadań opiekuna wolontariusza/-ki należy:

 • wskazanie potencjalnych wolontariuszy wobec których świadczona będzie opieka (kandydat na wolontariusza wskazany przez opiekuna lub przez zamawiającego),
 • wskazanie placówki/miejsca sprawowania wolontariatu przez wolontariusza/-szki,
 • zidentyfikowanie potrzeb organizacji/instytucji w zakresie wolontariatu wskazanej przez Oferenta,
 • dopełnienie kwestii formalnych (porozumienie, ubezpieczenie, zapoznanie z kulturą organizacyjną, prowadzenie karty czasu pracy wolontariusza),
 • przygotowanie bezpiecznego miejsca pracy i niezbędnych narzędzi,
 • wdrożenie i przygotowanie wolontariusza-/ki do pracy,
 • opracowywanie harmonogramu pracy,
 • nadzorowanie pracy wolontariusza/-ki i dbanie o jej/jego rozwój,
 • dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy,
 • ewaluacja pracy wolontariusza/-ki,
 • motywowanie i nagradzanie wolontariusza/-ki,
 • kontakt z trenerem pracy oraz realizatorem projektu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA ICH OCENY:

Warunki konieczne:

 1. Gotowość do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. Empatia, wyrozumiałość,
 3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 4. Umiejętność przekazywania wiedzy,
 5. Znajomość zasad funkcjonowania wolontariatu w instytucji i/lub organizacji.

Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia ww. warunków koniecznych skutkuje odrzuceniem oferty.

Sposób weryfikacji spełnienia warunków: przedstawienie oświadczenia o spełnieniu  warunków koniecznych.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 • Cena: 100% (cena brutto brutto). Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie, wyrażone w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać należny podatek i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie posiadających innego zatrudnienia z tytułu umowy o pracę lub zlecenia). Cena w ofercie uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem oferty.

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim, czarnym lub granatowym kolorem oraz powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań lub wysłać pocztą/kurierem lub na adres mailowy: ilona.nieroda@wrk.org.pl
 4. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Termin związania ofertą: 60 dni liczonych od dnia upływu terminu do składania ofert.
 7. Dany wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Ilona Nieroda, tel. 61 85 30 930, mail: ilona.nieroda@wrk.org.pl

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

 1. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
 • wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
 • uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty,
 • rozwiązali umowę z Zamawiającym.
 1. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).

VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail).
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umów tylko z częścią wybranych oferentów, zależnie od aktualnego zapotrzebowania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia rozeznania rynku, w wyniku zmian w akredytacji, w projekcie, zmian w wytycznych, informacji uzyskanych w  wyniku ewaluacji działań i innych przesłanek, które wpłyną korzystnie na realizację projektu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia rozeznania rynku, w następujących przypadkach:
 • wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,
 • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 • powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OFERENCI, KTÓRZY:

 1. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę, (Załącznik nr 1).
 2. Posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania zlecenia opiekuna wolontariusza/-szki (oświadczenie Oferenta).
 3. Będą wykonywać zlecenie osobiście (oświadczenie Oferenta) lub w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię z odpowiedniej ewidencji podpisaną przez osobę/-y upoważnioną (oświadczenie Oferenta).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (oświadczenie Oferenta).
 5. Deklarują gotowość do realizacji wskazanego zadania uzgodnionego z Zamawiającym (oświadczenie Oferenta).
 6. Nie są zatrudnieni w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie, co zostanie ocenione przez Zamawiającego (oświadczenie Oferenta).

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.08.2017 r. godz. 15:30.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Oferta powinna być przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Każda oferta musi zawierać imię i nazwisko, tel., e-mail i adres Oferenta. W przypadku działalności gospodarczej oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu Oferenta.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem oraz powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań lub wysłać pocztą/kurierem lub na adres mailowy: ilona.nieroda@wrk.org.pl
 5. Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
 6. Zamawiający składa możliwość składania ofert częściowych.
 7. Termin związania ofertą: 60 dni liczonych od dnia upływu terminu do składania ofert.
 8. Dany wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Ilona Nieroda, tel. 61 85 30 930, mail: ilona.nieroda@wrk.org.pl
 10. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
 • stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniem lekarskim i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
 • stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). Wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.

 

 

 


Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 13.07.2017

Treść zapytania w formacie pdf:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 13.07.2017

 

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu