Polecamy nasze serwisyOrganizacje pozarządowe na straży społeczeństwa obywatelskiego

16 lipca 2011, kategoria: Projekty - archiwum

[tab: CELE PROJEKTU]

 • Profesjonalizacja usług świadczonych przez III sektor w Wielkopolsce.
 • Polepszenie standardów współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
 • Dostarczenie wielkopolskim organizacjom pozarządowym innowacyjnego know-how w trakcie szkoleń specjalistycznych i konsultacji z ekspertami – zdobycie wiedzy i narzędzi ułatwiających zarządzanie organizacją, planowanie działań krótko i długofalowych.
 • Kształtowanie zasad przejrzystej i efektywnej współpracy między sektorami w szczególności pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym oraz wspólna praca nad Wielkopolskim Modelem Dialogu i Partnerstwa Międzysektorowego.
 • Zwiększenie liczby i zakresu merytorycznego partnerstw zawieranych pomiędzy NGOs a samorządami na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie umiejętności aplikowania organizacji, we współpracy z samorządami, o środki zewnętrzne służące zaspokajaniu potrzeb socjalnych społeczności lokalnej.
 • Dostarczenie pracownikom administracji publicznej wiedzy i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia efektywnej i partnerskiej współpracy z trzecim sektorem,
 • Wskazanie NGOsom sposobów korzystania z prawa do informacji publicznej,
 • Wzmacnianie świadomości funkcji monitorującej wśród NGOs,
 • Wskazywanie organizacjom pozarządowym sposobów na „usamodzielnienia”, autonomizację swoich działań.
 • Zwiększenie wiedzy organizacji o Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 • Integracja środowiska pozarządowego w regionie.
 • Tworzenie nowych form dialogu społecznego.

[tab:SEMINARIA]
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych oraz Centrum Innowacji Społecznej SIC! proponuje Państwu udział w seminariach szkoleniowo-informacyjnych prowadzonych na terenie 6 obszarów Wielkopolski:
1) Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego – Puszczykowo, powiat Poznański
2) Września, powiat Wrześnieński
3) Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – Murowana Goślina
4) Szamotuły, powiat Szamotulski
5) Piła, powiat Pilski
6) Kalisz, powiat Kaliski
7) Oborniki, Rogoźno
Każde z 6 planowanych spotkań składa się z dwóch części:

I. Część informacyjna – w jej trakcie wskażemy możliwe kierunki rozwoju Państwa obszaru oraz zaproponujemy pomoc naszych ekspertów w planowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

II. Część szkoleniowa – w trakcie każdego z seminariów przeprowadzimy 3 szkolenia. Tematykę dwóch z nich dostosujemy do Państwa preferencji i potrzeb zdiagnozowanych na podstawie danych statystycznych oraz wywiadów z poszczególnymi podmiotami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi. Każdorazowo w każdym z 6 obszarów zrealizujemy szkolenie, którego uczestnikami będzie młodzież Państwa regionu. Grupa ta wydaje się nam szczególnie ważna, ponieważ to Ci młodzi ludzie będą w przyszłości kształtowali rzeczywistość społeczną zajmując stanowiska urzędnicze, zasilając szeregi pracowników i działaczy organizacji pozarządowych czy pracując w biznesie.
[tab:SZKOLENIA W REGIONIE]
SZKOLENIA REALIZOWANE W WYMIENIANYCH REJONACH WIELKOPOLSKI:

1) WARUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODSTAWY PRAWNE TEJ WSPÓŁPRACY.
ODBIORCY SZKOLENIA: przedstawiciele wielkopolskiej administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Organizacje pozarządowe – podstawy prawne funkcjonowania.
2. Jednostki samorządu terytorialnego – podstawy prawne.
3. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – aspekty prawne:
4. Zasady współpracy:
a) pomocniczość,
b) suwerenność stron,
c) partnerstwo,
d) efektywność,
e) uczciwa konkurencja,
f) jawność.
5. Charakterystyka zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
6. Współpraca finansowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
7. Współpraca pozafinansowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
8. Konstrukcja i zasady ogłaszania konkursu ofert.

2) BUDOWANIE PARTNERSTW MIĘDZYSEKTOROWYCH DO REALIZACJI PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ LOKALNY.
ODBIORCY SZKOLENIA: przedstawiciele wielkopolskiej administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY:
Analiza metod współpracy międzysektorowej wykorzystywanych przez uczestników szkolenia i podawanie dobrych praktyk:
Wskazanie możliwości, preferencji, oczekiwań, motywacji oraz barier pojawiających się w trakcie nawiązywania wspólnych przedsięwzięć pomiędzy NGO a władzami lokalnymi.
Rozpoznanie otoczenia ekonomicznego i prawnego pod kątem wprowadzania nowych rozwiązań we wspólnych projektach NGO – administracja publiczna, tych realizowanych i dopiero planowanych.
Rozwijanie społecznej świadomości i współpracy między lokalnym biznesem, gospodarką społeczną, lokalnym samorządem i społecznością.
Sposoby budowania Partnerstw.
Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania Partnerstwa – kształtowanie relacji i struktur komunikacyjnych.
Upowszechnienie zrealizowanych na terenie regionu dobrych praktyk poprzez – organizowanie seminariów, konferencji, działań promocyjnych.

3) OPRACOWYWANIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – KRYTERIA WYBORU OFERT.
ODBIORCY SZKOLENIA: przedstawiciele wielkopolskiej administracji publicznej.

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – zasady opracowania rocznego i wieloletniego programu współpracy.
2. Istota konsultacji społecznych.
3. Praca nad zakresem i propozycjami form współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi.
4. Ustalenie zasad i kryteriów wyłaniania ofert, powoływania i funkcjonowania zespołu/komisji konkursowej.
5. Ustalenie zasad koordynacji, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
6. Oferta konkursowa – jak czytać między wierszami.

4) DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO NARZĘDZIE MONITORINGU SPOŁECZNEGO ORAZ KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH.
ODBIORCY SZKOLENIA: wielkopolskie organizacje pozarządowe.

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego – zakres i obowiązki organizacji pozarządowych:
2. Przepisy prawne dotyczące jawności w tym konstytucja RP.
3. Biuletyn Informacji Publicznej – prawa i obowiązki NGO:
a) informacja publiczna – czym jest, która informacja podlega udostępnieniu,
b) BIP – jak funkcjonuje, jak z niego korzystać,
c) wniosek o dostęp do informacji publicznej.
4. Podstawa tworzenia dokumentacji organizacji pozarządowych.

5) SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO STRAŻNIK DEMOKRACJI.
ODBIORCY SZKOLENIA: wielkopolska młodzież

ZAKRES TEMATYCZNY:
Czym jest III sektor.
Charakterystyka III sektora w Wielkopolsce.
Organizacje pozarządowe i ich funkcja w procesie demokratyzacji kraju.
Rola świadomości społecznej młodzieży w procesie tworzenia demokracji.
Czynny udziału w życiu społecznym w środowiskach lokalnych – szanse i ograniczenia.
Przedstawienie możliwości i form aktywizowania młodzieży w organizacjach pozarządowych.
Dyskusja na temat funkcjonowania i roli w procesie demokratyzacji organizacji pozarządowych w danym obszarze.

6) FINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ.
ODBIORCY SZKOLENIA: organizacje pozarządowe

1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów i finansowanie działalności statutowej organizacji,
2. Planowanie działalności fundraisingowej,
3. Kształtowanie relacji zarządu z osobą odpowiedzialną za zbieranie funduszy,
4. Budowa trwałych relacji z darczyńcami i sponsorami,
5. Zarządzanie funduszami,
6. Wykorzystanie wolnego oprogramowania jako forma obniżenia kosztów utrzymania organizacji.

7) WARSZTAT MYŚLENIA PROJEKTOWEGO – POPRAWNE PISANIE WNIOSKU.
ODBIORCY SZKOLENIA: organizacje pozarządowe

1. Trafne określanie grupy docelowej planowanego działania.
2. Zbieżność celów projektu z priorytetami określanymi przez grantodawcę.
3. Spójność budżetu projektu.
4. Skuteczna ewaluacja.
5. Kontynuacja zaplanowanych działań.

8) KSIĘGOWOŚĆ W NGO – FINANSOWE ZAPLECZE ORGANIZACJI.
ODBIORCY SZKOLENIA: organizacje pozarządowe

1. Prawidłowa konstrukcja budżetu projektu.
2. Prowadzenie monitoringu wydatków projektowych – tworzenie kalkulatora wydatków w arkuszu kalkulacyjnym.
3. Sporządzanie bilansu organizacji pozarządowej – kalkulacja przychodów i rozchodów.
4. Organizacja pożytku publicznego (OPP) – wady i zalety.

Stosowana metodologia: case study – studium przypadku, dyskusja, debata “za i przeciw”, dyskusja panelowa, dyskusja plenarna, prezentacja, praca w małych grupach – warsztat, metoda budowania koalicji wokół rozwiązywania problemów społecznych:

KROK PIERWSZY – podjęcie decyzji o współpracy.
KROK DRUGI – mapa współpracy – LISTA WSPÓŁPRACOWNIKÓW WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO)
KROK TRZECI – OFERTA WSPÓŁPRACY
KROK CZWARTY – negocjowanie warunków współpracy.

[tab: SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE]
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU BUDOWANIA PARTNERSTW:
dla tych stron, które zadeklarują chęć zawiązania partnerstw w swoim regionie przeprowadzimy w Poznaniu dwa trzydniowe szkolenia specjalistyczne.
Szkolenia skierowane do stron partnerstw NGO – samorządy lokalne podzieliliśmy na dwie kategorie:

1) SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA PARTNERSTW PRACUJĄCYCH NAD PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI
ODBIORCY: przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych,
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 24 h dydaktycznych
ZAKRES TEMATYCZNY:
– Warsztat z przygotowania projektu miękkiego/społecznego:
1. Planowanie – analiza obszarów problemowych i diagnoza potrzeb.
2. Budowa matrycy logicznej projektu.
3. Określenie grupy docelowej, wybór Beneficjenta Ostatecznego.
4. Wybór działań, określenie zakresu merytorycznego projektu.
5. Budżet projektu.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA PARTNERSTW PRACUJĄCYCH NAD PROJEKTAMI INFRASTRUKTURALNYMI
ODBIORCY: przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych,
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 24 h dydaktycznych
ZAKRES TEMATYCZNY:
– Warsztat z przygotowania projektu inwestycyjnego
– Zaprzyjaźnienie się z projektem/wzorem wniosków
wypełnianie wniosku aplikacyjnego
przygotowanie biznes planu/studium wykonalności (składającego się
z trzech części)
I Część: Prezentacja zakładanego podmiotu i programu inwestycyjnego.
II Część: Analiza strategiczna dla planowanej działalności.
III Część: Plan finansowy planowanego przedsięwzięcia.

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

  imię *

  e-mail *Czcionka
Kolor kontrastu