Polecamy nasze serwisyROZEZNANIE RYNKU NA REALIZACJĘ WYDRUKU MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

17 sierpnia 2018, kategoria: Zapytania ofertowe

Poznań, dn.17.08.2018

 

Rozeznanie rynku na realizację wydruku materiałów marketingowych w ramach projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(dalej jako: „Rozeznanie”)

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu (60-501), przy ul. Bukowskiej 27/29, posiadający NIP: 7781127985, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078889, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Zamawiający”), realizujący projekt pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” (dalej jako: „Projekt”) – stosując tzw. procedurę rozeznania rynku, o której mowa m. in.  w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”), zaprasza do przedstawienia ofert na realizację wydruku materiałów marketingowych, których łączna wartość nie przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) netto.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

NIP: 7781127985

KRS 0000078889

tel. 61 853 09 30.

II. NAZWA PROJEKTU:

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Rozeznania jest realizacja usługi wydruku materiałów marketingowych  z dostawą o następującym zakresie zamówienia:

1.WIZYTÓWKI:

Wizytówka: 4/4, 340g mat, średnio 90x50mm, 2000 sztuk

Wizytówka: 0/0, 340g mat, średnio 90x50mm, 1000 sztuk

Zamówienie 2 pakietów

2. NAKLEJKI: Naklejka: 4/0,170-200g, średnio 60x60mm, papier nacinany samoprzylepny, 1000 sztuk

Zamówienie 5 pakietów

3. DŁUGOPISY: Długopis: z logotypem, kolor biały, 1000 sztuk

4. PLAKATY:

A2: 4/0, 300g mat, 150 sztuk

A3: 4/0, 300g mat, 50 sztuk

5. ULOTKI:

A5: 4/4, 170-200g,błysk,3000 sztuk – Zamówienie 4 pakietów

A4: 0/0 (dwustronny czarno-biały), 170-200g, błysk,3000 sztuk – Zamówienie 5 pakietów

A5: po rozłożeniu A4, 4/4, 170-200g,błysk, 3000 sztuk

Składany DL: po rozłożeniu A4 4/4, 170x200g,błysk, 2000 sztuk

A6:4/4, 170x200g,błysk,2000 sztuk

6. KASETON Z NADRUKIEM (NA TABLICĘ MENU): 4/0;mat; A0, 1 sztuk

7. KASETON REKLAMOWY PROFIL ALUMINIOWY (NA SZYLD): 4/0, średnio 700x2600mm, 1 sztuka

8. WINIETKI (druk+ wykrojnik): 4/0, papier gładki 300g, średnio 110x40mm, 4000 sztuk

9. ETYKIETY: 4/0, 340 mat, średnio 900x500mm, 1000 sztuk – Zamówienie 2 pakietów

10. FLAGI Z PODSTAWKĄ (kształt DROP/ŁEZKA):

Rozmiar S: średnio 230 cm (wysokość z flagą), średnio 104x211cm (wielkość flagi) – 1 sztuka

Rozmiar M: średnio 320 cm (wysokość z flagą), średnio 117×282 cm (wielkość flagi) – 1 sztuka

Rozmiar L:średnio 410 cm (wysokość z flagą), średnio 156x365cm (wielkość flagi) – 1 sztuka

11. TECZKI: A4, 4/0, 340-350 g, 2-bigowa, 100 sztuk, bez gumki

Wszystkie ww. materiały marketingowe powinny spełniać właściwą dla tego typu wysoką jakość. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszty związane z dostawą wszystkich ww. materiałów marketingowych pod adres siedziby Zamawiającego, tj.: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego Wykonawcy  i powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż termin realizacji zamówienia określony poniżej.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia: nie później niż do 31.08.2018r.

V. PRZYGOTOWANIE FORMULARZA OFERTOWEGO:

Oferent, który jest zainteresowany realizacją opisanego wyżej zamówienia powinien przygotować i wysłać w wersji elektronicznej Formularz Rozeznania Cenowego stanowiący załącznik nr 1 do Rozeznania. W Formularzu Rozeznania Cenowego należy podać cenę brutto za 1 pakiet materiałów marketingowych ww. w zakresie zamówienia. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz uwzględniać wszelkie koszty związane z jego realizacją i dostawą. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).

W Formularzu Rozeznania Cenowego należy wskazać nazwę i adres Oferenta. Formularz Rozeznania Cenowego musi być podpisany przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do Formularza musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu Oferenta.

Formularz Rozeznania Cenowego – sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania, w języku polskim, w sposób czytelny, należy wysłać do dnia: 26.08.2018r. w formie elektronicznej, na adres e-mailowy: biuro@wrk.org.pl

Formularze które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM:

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Monikę Tomaszek:

–telefonicznie, pod numerem: 61 853 09 30

– e-mailowo pod adresem: biuro@wrk.org.pl

Zamawiający zastrzega, iż:

1) niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z późn. zm.),

2) niniejsza informacja ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku tj. ustalenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących wykonać opisane powyżej zamówienie oraz uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

Komentarze

Obecnie nie ma żadnych komentarzy.Czcionka
Kolor kontrastu