Polecamy nasze serwisyPARTYCYPACJA I WSPÓŁPRACA

Witamy w nowym bloku tematycznym poświęconym rzecznictwu, partycypacji, konsultacjom społecznym i współpracy. W dziale tym zamieszczać będziemy informacje o ciekawostkach społecznych i efektach wdrażania modelu współpracy ngo-jst, czasem o planowanych i/lub minionych konsultacjach oraz w miarę możliwości również o ich rezultatach.

  • WSPÓŁPRACA NGO-JST
  • PARTYCYPACJA
  • KONSULTACJE SPOŁ.
  • KDO
  • ARCHIWUM

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu 5.4.2 w obszarze Dobrego Rządzenia w szerokim partnerstwie społecznym przez wiele lat wypracowywało model współpracy administracji publicznej z organizacjami społecznymi.

Poniżej znajduje się model do pobrania i lektury w wersji pełnej i skróconej:

Model_współpracy

Poradnik cz.1

Poradnik cz.2

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek organizacji Pozarządowych, jako wielkopolska federacja organizacji społecznych i obywatelskich z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Związkiem Organizacji Sieć  Współpracy Barka wdrażamy elementy modelu w wielkopolskich samorządach.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czym jest model, skorzystać z naszego wsparcia w zakresie współtworzenia polityk publicznych i wykorzystywania potencjału społecznego i obywatelskiego mieszkańców do rozwoju swojego lokalnego środowiska.

Przyjedziemy do was i doradzimy jak budować konstruktywny dialog na linii administracja-obywatel. Zapraszamy do współpracy wielkopolskie samorządy i organizacje obywatelskie.

Kontakt w sprawie umówienia terminu wizyty:

Dagny Łaniecka dagny.laniecka[at]wrk.org.pl 61 62 32 145

Inne Produkty projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”:

Raporty cząstkowe i końcowe z badań (łącznie 12 raportów) realizowanych w ramach działań badawczo-diagnostycznych:

I Diagnoza jakości współpracy:

II Analiza form współtworzenia przez przez jst i NGOs polityk publicznych:

III Dobre praktyki:

Ekspertyzy:

1. Ekspertyza dotycząca oceny jakości współpracy,

2. Ekspertyza nt. form współtworzenia przez jst i NGOs polityk publicznych,

3. Ekspertyzy dot. analizy porównawczej międzynarodowej:

4. Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk.

5. Ekspertyza dla ZMP dotycząca wskaźników do bazy SAS w zakresie współpracy JST-NGO obejmująca wskaźniki znajdujące się w statystyce publicznej i zasobach MPiPS oraz sugestie rozszerzenia zbioru na przyszłość

6. Wstępna analiza wydatków JST na współpracę z organizacjami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (na podstawie pełnych danych o finansach JST z roku 2008)

IJW – narzędzie badawcze i wypracowana metodologia badania pozwalająca na monitorowanie jakości współpracy jst-NGOs:

1) – Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Lokalny Indeks Jakości Współpracy

2) Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Lokalny Indeks Jakości Współpracy (po pilotażu).

3) Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań.

4) Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT

Do tej pory opracowano wiele różnych technik, które pomagają w przeprowadzaniu procesów partycypacyjnych. W tym dziale znajdują się opisy wybranych technik.

Budżet partycypacyjny

Charette

Kawiarnia Obywatelska

Ocena partycypacyjna

Otwarta przestrzeń

Panel obywatelski

Sądy obywatelskie

Sondaż deliberatywny®

Spacery badawcze

Warsztaty przyszłościowe

World Cafe

Materiały z FPP

Źródło: partycypacjaobywatelska.pl

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:

– informowanie o zamierzenia/planach,

– prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,

– wymiana opinii,

– znajdowanie rozwiązań,

– informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:

– samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku,

– samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku,

– samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku,

– działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust 5). Wymóg ten może być zrealizowany przez zawarcie tych zasad w rocznym lub – jeszcze lepiej – w wieloletnim programie współpracy.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w rządzie są przepisy ustaw o:

– działach administracji rządowej z 4 września 1997 roku,

– Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 roku,

– związkach zawodowych z 23 maja 1991 roku,

– organizacjach pracodawców z 23 maja 1991 roku.

Przydatne linki: partycypacjaobywatelska.pl

(źródło: ngo.pl)

Od 15 września 2011 WRK ZOP prowadzi akcję zbierania podpisów pod pismami wyrażającymi wolę powołania przy poszczególnych wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Komisje są ciałami inicjatywno-doradczymi, które na wniosek minimum 10 organizacji mogą być tworzone przy poszczególnych wydziałach i biurach UMP. Ciała te mają charakter bardzo roboczy, ponieważ ich zadaniem jest głównie współtworzenie lub konsultowanie (forma i zaawansowanie współpracy zależy od dobrej woli dyrektora/rki danego wydziału/biura) dokumentów tworzonych w ramach poszczególnych biur i wydziałów. Komisje mają również moc inicjatywną, czyli mogą proponować konkretne rozwiązania do wdrożenia przez wydział/biuro. Szczegóły funkcjonowania Komisji reguluje zarządzenie prezydenta z dnia 9 czerwca 2011 dostępne tutaj.

Komisje są nową formą dialogu społecznego w Poznaniu, dlatego wszyscy musimy się jej nauczyć. Naczelnymi wartościami, którymi powinniśmy kierować się we wspólnej pracy z urzędnikami poszczególnych wydziałów i biur jest życzliwość i otwartość na siebie nawzajem. Powołanie danej Komisji daje UMP dostęp do bardzo wartościowej bazy ekspertów/ek, nam zaś daje dostęp do oddolnych procesów stanowienia prawa miejscowego w Urzędzie.

Do tej pory z inicjatywy środowiska kultury udało się powołać Komisję przy Wydziale Kultury.

17 października o godz. 16.30 w Sali Białej UMP na pl. Kolegiackim 17 odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.

Powołana została również Komisja przy Wydziale Oświaty i Wydziale Ochrony Środowiska

Kolejne wydziały i biura czekają na to, by powołać przy nich Komisje. Sprawdź ilu podpisów brakuje, by kolejne Komisje stały się faktem!

Wydziały, do których wpłynęły pisma w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Kultury

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Oświaty

W dniach od 14 października do 4 listopada swoje opinie, uwagi i sugestie do wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) można przekazywać także drogą elektroniczną, na adres wrpo2014-2020@wielkopolskie.pl, na specjalnym formularzu, który zamieszczony został na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl, łącznie z treścią wstępnego projektu WRPO 2014+.

Osoby do kontaktu:

Beata Hofman tel. 61 626 63 46

Michał Rejewski tel. 61 626 63 08

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu „Kierunki rozwoju wolontariatu 50 + w Poznaniu„.

Termin konsultacji: od dnia 16.10.2013 do dnia 05.11.2013

Forma konsultacji:

– wyrażanie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,

– wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie na adres e-mail: wziss@um.poznan.pl

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 67

Załączniki:

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi 2014

Prezydent Miasta Poznania serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

Termin konsultacji: od 26 sierpnia do 9 września 2013 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 i skierowanie do Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 i przesłanie na adres e-mail: ngo@um.poznan.pl.

Komórką organizacyjną UMP wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 57 30.

Załączniki:

Trwają konsultacje społeczne projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Obok możliwości zgłaszania uwag do treści programu w tradycyjnej formule (także przez formularz zamieszczony na stronie www.pozytek.gov.pl) zwróciliśmy się do grupy organizacji – interesariuszy Programu z 7 szczegółowymi pytaniami dotyczącymi Programu. Pytania i odpowiedzi na nie stanowią element samych konsultacji społecznych oraz będą niezwykle ważne dla ostatecznego kształtu Programu FIO.

Pytania PO FIOCzcionka
Kolor kontrastu